Integritetspolicy

Vi sparar personuppgifter som är kopplade till din yrkesroll för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden enligt ingångna avtal och för att förbättra kvalitén på våra tjänster och produkter.

Vilken typ av data samlar vi in

Vi sparar personuppgifter som är kopplade till din yrkesroll för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden enligt ingångna avtal och för att förbättra kvalitén på våra tjänster och produkter. Personuppgifter sparas även för att ge våra kunder och potentiella kunder bästa möjliga support gällande tekniska-, kommersiella- eller övriga ärenden.

Vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis.

Personuppgifter som sparas är t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter som är kopplade till din yrkesmässiga relation med Regal och som behövs för att uppfylla våra åtaganden.

1.1 Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss t ex via e-mail korrespondens, visitkort, prenumeration på nyhetsbrev, via telefon eller i personliga möten.

Vi samlar även in och behandlar allmänt tillgängliga personuppgifter t ex via SNI-kods register, kontaktuppgifter tillgängliga på hemsidor och nummerupplysningsföretag.

Vad använder vi data till

Behandlingen av personuppgifter gör vi då det är (1) nödvändig för att fullfölja avtalet med dig eller din organisation, (2) för att fullfölja en rättslig förpliktelse eller (3) efter en intresseavvägning.

1.2 Leverans av produkter & tjänster

För att kunna identifiera dig som kund, leverantör, användare, eller representant för en organisation med vilken Regal har ingått avtal behandlar vi personuppgifter för att fullfölja vårt åtagande enligt gällande avtal vid t ex produktleveranser, offert och orderförfaranden, fakturahantering, reklamationer eller andra ärenden kopplade till fullgörandet av avtalet mellan Regal och den andre parten.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

1.3 Annan kommunikation om produkter & tjänster

Vi behandlar även personuppgifter som inte är direkt relaterade till fullgörande av ett avtal. Det gör vi i annan kommunikation t ex via mail, telefon och personliga möten. Behandlingen av denna data syftar till att ge våra kunder bästa möjliga support, marknadsanalys samt utveckla Regals arbetssätt och värdeerbjudande.

Rättslig grund: Intresseavvägning

1.4 Utveckling av produkter & tjänster

Data behandlas även vid utveckling av nya produkter och tjänster. Detta är motiverat antingen av (1) intresseavvägning eller (2) fullgörande av avtal.

Rättslig grund: Intresseavvägning & fullgörande av avtal

1.5 Direktmarknadsföring

Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få det via t ex nyhetsbrev, e-mail eller tryckt media.

Rättslig grund: Intresseavvägning

1.6 Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Vem har tillgång till data och vilka skickar vi den till

Vi kan komma att lämna ut din data till underleverantörer och andra bolag inom olika områden t ex speditörer, externa konsulter eller underleverantörer om det krävs för att fullfölja vårt åtagande enligt avtal.

Vi kan även behandla din data hos externa parter t ex leverantörer av IT-tjänster för att fullfölja vårt åtagande enligt avtal eller efter en intresseavvägning för t ex direktmarknadsföring.

Överföring till tredje land

Vissa underleverantörer kan vara placerade utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Vi skickar inte din data till aktörer i tredje land om det inte är absolut nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande enligt avtal. Vid en sådan händelse blir du informerad och får lämna ditt samtycke.

Hur skyddar vi din data

Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och har vidtagit åtgärder för att skydda din data från otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dessa åtgärder innefattar skydd för byggnader och IT-infrastruktur, rutiner och policys för informationssäkerhet.

Hur länge spar vi uppgifterna

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Regals rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter

1.7 Rätt till tillgång

Du kan begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. För att få tillgång till ett registerutdrag måste
din identitet styrkas för att skydda din data från bedrägerier t ex obehörig begäran av registerutdrag.

1.8 Rätt till rättelse

Vi kommer på din begäran så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

1.9 Rätt till radering

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och
skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

1.10 Rätt till begränsning

Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål i någon av följande
situationer:
* När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din
data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
* Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna och istället begär en begränsning.
* När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre
behöver din data för ändamålen med vår behandling.
* Du har invänt mot behandling enligt intresseavvägning i väntan på kontroll huruvida Regals berättigade skäl väger tyngre än din invändning.

1.11 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format om
behandlingen grundar sig på samtycke och att behandlingen är automatiserat.

1.12 Rätt att till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger
tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.